Gebruik geen pesticiden
Home Links

Links

Velt
Velt (Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze) geeft de ecologische leefwijze concreet gestalte: in huis, tuin, keuken en daarbuiten. Velt informeert je onder meer over prettige en bruikbare ecologische alternatieven voor de moestuin, bij de aanleg van ecologisch siergroen in privétuinen en op openbaar domein.

www.velt.be

VVOG
De Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) is een vereniging van Vlaamse steden en gemeenten. Ze pleit voor een maximale uitbreiding en een maximaal behoud van openbaar groen. Werkende leden worden ondersteund bij het realiseren van een goed groenbeleid en bij het oplossen van problemen inzake groenbeheer. Daarnaast organiseert VVOG vormingsdagen.

www.vvog.info

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
De VMM speelt een cruciale rol in het integraal waterbeleid. Ze meet en controleert de kwantiteit en kwaliteit van water, beheert watersystemen, int een heffing op watervervuiling en op grondwaterwinning, adviseert over milieuvergunningen en zorgt voor de planning van en het toezicht op de zuiveringsinfrastructuur. Verder bewaakt de VMM de luchtkwaliteit, inventariseert ze wie wat loost en doet beleidsvoorstellen. Ze stelt tevens het Milieurapport Vlaanderen (MIRA) op.

http://www.vmm.be

Het Departement Omgeving
Het Departement Omgeving zorgt voor de voorbereiding en evaluatie van het Vlaamse milieubeleid en het stuurt en volgt de beleidsuitvoering.

omgeving.vlaanderen.be
www.milieu-en-gezondheid.be

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
De opdrachten van de OVAM zijn nauwkeurig omschreven en afgebakend en beslaan in hoofdzaak de problematiek van de afvalstoffen en de bodemsanering.

www.ovam.be

Medisch Milieukundigen (MMK) bij de LOGO’s
De veertien MMK’s in Vlaanderen zijn sinds 2004 actief en vormen elk in hun eigen regio het lokale vangnet en signaleringspunt voor vragen en klachten over lokale milieugerelateerde gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld. allergie en astma ten gevolge van de blootstelling aan schimmel binnenshuis) en over lokale milieuproblemen met een mogelijk negatief effect op de gezondheid (bijvoorbeeld schimmel, asbest, industriële activiteiten, stortplaatsen, gsm-masten, eikenprocessierupsen .).

www.mmk.be

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Het agentschap heeft als missie voorwaarden te scheppen om het welzijn en de gezondheid van de huidige en toekomstige Vlaamse bevolking te bevorderen, te behoeden, of te herstellen met het oog op een optimaal welzijns- en gezondheidsniveau van de burger.

www.zorg-gezondheid.be

Fytoweb
Deze website geeft toegang tot de databank van de erkenningen van gewasbeschermingsmiddelen. Je vindt er informatie over de toegelaten middelen met gebruiksvoorschriften, voorzorgsmaatregelen en aanbevolen dosissen.

https://www.fytoweb.fgov.be

Document acties