Gebruik geen pesticiden
Home Archief Wetgeving

Wetgeving

Decreten en besluiten
Deze map bevat de relevante decreten en besluiten, de reguleringsimpactanalyse horend bij de wetgeving en een leidraad die je leidt naar welke wetgeving voor welk terreintype geldt.
Toezicht en handhaven
Overtredingen op het decreet Duurzaam Pesticidengebruik en de uitvoeringsbesluiten worden beschouwd als vrijevelddelicten. Die worden vervolgd volgens de regels van het Milieuhandhavingsdecreet.
Document acties