Gebruik geen pesticiden
Home Sportterreinbeheerders

Sportterreinbeheerders

Pesticidenvrij beheer van sportvelden? Welke wetgeving is van toepassing en op welke manier kan je in probleemgevallen nog een afwijking bekomen?

Het Decreet Duurzaam Pesticidengebruik bepaalt dat pesticidengebruik moet worden vermeden om de volksgezondheid en het leefmilieu beter te beschermen. Deze regelgeving richt zich ook tot sportterreinbeheerders.

Alle onderstaande informatie is terug te vinden in het toetsingskader voor sport.

Aan de slag zonder pesticiden

  1. Voorkom het gebruik van pesticiden. Ontwerp het domein zodat er rekening gehouden wordt met een pesticidenvrij beheer. Hier heeft het studiebureau of de landschapsarchitect een belangrijke rol. Ontwerptips om pesticidenvrij te beheren, zijn verzameld in de leidraad pesticidentoets.
  2. Gebruik alternatieven. Een aantal concrete voorbeelden van een pesticidenvrije aanpak op sportvelden kan je bij deze voorbeeldprojecten vinden.
  3. Is het echt niet mogelijk zonder? Welke pesticiden je in laatste instantie kan gebruiken en hoe je van het verbod kan afwijken lees je in de rubriek Pesticiden gebruiken. Een afwijkingsaanvraag doe je volgens procedure 5.
  4. Als je pesticiden gebruikt moet je deze gegevens bijhouden of rapporteren.

Pesticidenvrij beheer, zet het in de kijker

Voor sommige terreinen geldt er een verbod op het gebruik, voor andere terreinen een minimumgebruik. Kies voor een beheer zonder pesticiden. Maak deze keuze bekend aan de bezoekers van je terrein.

Green Deal Sportdomeinen

Wil je graag verder meedenken over een pesticidevrij beheer van sportdomeinen? Dat kan! Via de Green Deal Sportdomeinen is het mogelijk om partner te worden van dit initiatief of op de hoogte te blijven van interessante initiatieven die in het kader van de Green deal georganiseerd worden. Meer informatie is te vinden op de website van de Green deal Sportdomeinen.

Sportterreinen die eigendom zijn van een openbaar bestuur: verbod

Vanaf 1 januari 2015 zijn alle terreinen die gebruikt worden voor een openbare dienst of die horen bij een gebouw dat gebruikt wordt voor een openbare dienst pesticidenvrij te beheren. Er geldt namelijk een verbod op het gebruik van pesticiden.

Ook een sportterrein van de gemeente dat je als club beheert, huurt of op een andere manier kan gebruiken valt onder dit verbod.

Hoe het zonder pesticiden kan vind je bij de voorbeeldprojecten sport.

 

Private sport- en recreatiedomeinen: minimumgebruik

Op deze terreinen die privaat eigendom zijn zich niet op gronden van bv. de gemeente bevinden geldt een minimumgebruik. Dit houdt in dat het pesticidengebruik moet dalen en dat pesticiden alleen pleksgewijs mogen toegepast worden. Waar het kan, moet gekozen worden voor niet-chemische alternatieven. Als een terrein (her)aangelegd wordt, moet het ontwerp getoetst worden aan een pesticidenvrij beheer. Zo wordt al van bij het ontwerp van terreinen rekening gehouden met een pesticidenvrij beheer. Alle informatie bij aanleg en ontwerp kan je daarbij helpen.

Terreinen langsheen waterlopen: verbod

Voor sportterreinbeheerders geldt dat er een overal een verbod is op het gebruik van pesticiden op minder dan 6 meter van oppervlaktewater. Er kan hier wel worden afgeweken van het verbod als het echt niet anders kan maar de voorwaarden zijn streng.

Binnen een zone van minstens 1 meter langs een waterloop, is het sowieso verboden om pesticiden te gebruiken. Daar worden geen afwijkingen van het verbod verleend.

Uiteraard gelden ook de voorwaarden van het product zelf, die worden vermeld op de verpakking en op de bijsluiter. Voor bepaalde pesticiden staat daar namelijk nog een bijkomend voorschrift op ten behoeve van oppervlaktewater. Dit is altijd minimaal 1 meter maar kan in theorie nog veel ruimer zijn. Producten waarmee je meer dan 10 of 20 meter van oppervlaktewater moet blijven zijn geen zeldzaamheid.

Terreinen gelegen in beschermingszones grondwater: verbod

Voor de productie van drinkwater telt Vlaanderen een aantal grondwaterwinningen. Om de kwaliteit van het grondwater uit die winningen te beschermen, zijn rond de winningen beschermingszones drinkwater afgebakend. Hier gold al een beperking op het gebruik van pesticiden.

Het besluit legt specifieke voorwaarden op in deze zones.Er kan bijvoorbeeld niet afgeweken worden van het verbod in deze zones. Een sportterrein in een drinkwaterbeschermingszone moet dus zonder uitzondering pesticidenvrij beheerd worden.

Op die manier worden de drinkwatervoorraden beschermd tegen vervuiling met pesticiden.

Een beschermingszone herken je aan het blauw-witte bord "beschermingszone drinkwater". Een volledig overzicht kan je op deze geopuntkaart terugvinden.

bord beschermingszone

Gebruiksgegevens bijhouden of rapporteren

Wie pesticiden gebruikt voor het onderhoud van terreinen, moet de volgende gegevens bijhouden of rapporteren. Pesticiden gebruiken op een terrein dat eigendom is van een openbaar bestuur betekent jaarlijks rapporteren voor 1 april van jaar na gebruik. Pesticiden op een volledig privaat terrein betekent dat je de gegevens bijhoudt, verzameld per gebruiksjaar, voor een periode van 5 jaar.

  • de plaats van het gebruik;
  • de productnaam;
  • het erkenningsnummer of toelatingsnummer;
  • de hoeveelheid die gebruikt is in dat jaar.

De VMM kan steeds de gebruiksgegevens opvragen, hou ze dus goed bij.

Document acties