Gebruik geen pesticiden
Home Pesticiden gebruiken Afwijking van verbod

Afwijking van verbod

 

 

UPDATE 2018

 

Procedure 1 - generieke lijst.

De nieuwe lijst voor 2018 is in januari gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Amerikaanse vogelkers valt af de lijst en Japanse duizendknoop mag alleen nog via injectie behandeld worden.

Naar de generieke lijst

 

 

Redenen om af te wijken van het verbod op het gebruik van pesticiden

Om af te wijken van het verbod zijn twee types afwijkingen opgenomen in de regelgeving.

Type 1 afwijkingen zijn soort gebonden. De type 2 afwijking is gelinkt aan een terrein en aan onevenredig hoge kosten voor het alternatief beheer.

Type 1-afwijkingen:

In situaties waarvoor nog geen afdoende, niet-chemische bestrijdingswijze voorhanden is:

  • plagen die een gevaar inhouden voor de mens inzake volksgezondheid of hygiëne;
  • plagen die een gevaar inhouden voor het milieu, de biodiversiteit of het vee;
  • situaties die een ernstige bedreiging vormen of kunnen vormen voor de veiligheid van de mens.

Hierbij zijn 3 procedures van kracht :

Type 2-afwijkingen:

  • wanneer een pesticidenvrij beheer onevenredig hoge kosten met zich brengt.

Hierbij zijn 3 procedures van kracht :

In principe geldt een afwijking voor één jaar behalve voor procedure 4 - Omvormingsprogramma. Als dit afwijkingsdossier voldoende onderbouwd wordt, kan voor drie jaar een afwijking voor specifieke terreinen verkregen worden. De deadline voor deze procedure 4 was 2014. Je kan wel een actualisatie indienen voor 1 april 2017 om nog tot en met 2020 je omvormingen te realiseren.

Heb je toch nog moeilijk te onderhouden terreinen waar je aanpassingen aan moet doen om ze pesticidevrij te onderhouden maar heb je geen omvormingsprogramma lopen? In dat geval gebruik je procedure 6 - instap omvormingsprogramma. Je kan dan in 2017 afwijken van het verbod en je stapt via deze procedure in 2018-2020 mee in het omvormingsprogramma. De voorwaarde is ook hier dat de aanpassingen aan de terreinen niet later dan 2020 afgerond zijn.

Het verloop van een afwijkingsaanvraag

Het verloop van een afwijkingsaanvraag bestaat steeds uit 5 stappen.

Stap 1 - Je maakt een dossier op.
Stap 2 - Je dient het dossier in bij de VMM via pesticidenreductie@vmm.be
Stap 3 - De VMM behandelt je dossier en kan bijkomende info opvragen.
Stap 4 - De VMM keurt de aanvraag om pesticiden te gebruiken goed, of keurt af.
Stap 5 - Je houdt de gebruiksgegevens bij per verkregen afwijking.

Stap 1

Je hebt een probleemplant(en), -dier(en), -terrein(en), waarvoor met respect voor de doelstelling van het decreet en volgens de richtlijnen een afwijking kan ingediend worden. Je maakt een dossier op.

De beslisboom leidt je naar de juiste procedure en het type afwijkingsdossier dat je moet indienen. procedure 6 is niet opgenomen omdat deze alleen in 2017 gebruikt kan worden.

Beslisboom met keuzeopties voor het afwijken van verbod gebruik pesticiden

Opgelet. Voor de terreinen gelegen in een grondwaterwingebied zijn alleen afwijkingen van het type 1 mogelijk.

Stap 2

Je dient het dossier in bij de VMM via pesticidenreductie@vmm.be

Gebruik hiervoor de correcte formulieren

Stap 3

De VMM behandelt je dossier en kan bijkomende info opvragen.

Stap 4

De VMM keurt de aanvraag om pesticiden te gebruiken goed, geeft randvoorwaarden op voor het gebruik, of keurt af.

De VMM houdt bij het toekennen van afwijkingen steeds rekening met de hiërarchie:

  1. voorkomen;
  2. alternatieve methoden;
  3. pas in laatste instantie het gebruik van chemische middelen

Stap 5

Je houdt de gebruiksgegevens bij. Als openbaar bestuur rapporteert u deze het jaar na gebruik voor 1 april met vermelding van het afwijkingsnummer.

 

Document acties